Các Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng trang web. Thỏa thuận chiếm toàn bộ và chỉ là thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng của bạn trên trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đương thời liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền độc quyền của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi cá nhân dưới tuổi mười tám (18). Nếu bạn chưa đủ tuổi mười tám (18), bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên Trang web có thể chứa các mô tả do nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bên thứ ba của các mặt hàng này cung cấp trực tiếp. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng này là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm nào đối với khả năng của bạn để nhận được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức các cuộc thi để trao giải thưởng và các phần thưởng khác. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong biểu mẫu đăng ký cuộc thi, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng của từng cuộc thi. Để tham gia vào các cuộc thi được giới thiệu trên trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu đăng ký cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ dữ liệu đăng ký cuộc thi nào nếu dựa trên quyết định riêng và độc quyền của TheSoftware rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) dữ liệu đăng ký cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền độc quyền của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và các tài liệu liên quan theo đúng Quy định. TheSoftware có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, không thương mại của riêng bạn. Bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ học. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tách, quét ngược hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. TheSoftware bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng trong Quy định. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động chính xác của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng của bạn đối với Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, biên soạn, dịch thuật từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc thu thập thông tin từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ theo cách tự động hoặc bất kỳ hình thức thu thập dữ liệu khác nhằm tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hay gián tiếp, một bộ sưu tập, bản biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc danh mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là không được phép. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem trên hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc qua Dịch vụ bởi TheSoftware không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và biểu trưng TheSoftware và tất cả các biểu trưng và tên dịch vụ liên quan khác là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc qua Dịch vụ đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING,“FRAMING” VÀ/HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN WEBSITE ĐƯỢC CẤM

Trừ khi được ủy quyền một cách rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được phép trang liên kết đến Trang web hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, các biểu tượng, thương hiệu, nhận dạng thương hiệu hoặc tài liệu được bảo hộ bản quyền) trên trang web của họ hoặc không gian web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, ”framing” Trang web và/hoặc tham chiếu đến Uniform Resource Locator (”URL”) của Trang web trên phương tiện thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là hoàn toàn bị cấm. Bạn đồng ý đặc biệt hợp tác với Trang web để gỡ bỏ hoặc dừng, theo cách áp dụng, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn tại đây xác nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền theo ý kiến ​​quyết định của chúng tôi chỉnh sửa và/hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên Trang web.

LỜI TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CHO SỰ TỔN THƯƠNG DO VIỆC TẢI XUỐNG

Người truy cập tải thông tin từ Trang web này tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng những tải xuống đó không chứa mã máy tính gây hại bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ của họ, công ty con và liên kết, và mỗi thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại diện, các đối tác đồng nhãn hiệu và/hoặc khác, không gây hại cho bất kỳ khiếu nại, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện cáo, chi phí, đòi hỏi và/hoặc phán quyết nào, do bất kỳ bên thứ ba nào do việc sử dụng Website, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân và/hoặc thực thể khác. Các điều khoản trong đoạn này có lợi cho TheSoftware, mỗi công ty mẹ của họ, công ty con và/hoặc liên kết, và từng sĩ quan, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, bên cấp giấy phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư. Mỗi cá nhân và thực thể này đều có quyền đề nghị và thực thi trực tiếp các điều khoản này đối với bạn thay mặt cho mình.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web và nguồn tài nguyên được sở hữu và điều hành bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Bởi vì TheSoftware không có quyền kiểm soát các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không chứng nhận và không chịu trách nhiệm hoặc thì có trách nhiệm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba đó, hoặc cho bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng Trang web, và tất cả các bình luận, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi thông qua hoặc liên quan đến Trang web, đều tuân thủ theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, và mọi thông tin cá nhân khác được bạn cung cấp, theo các điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Bất kỳ nỗ lực nào từ bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây thiệt hại, phá hoại, can thiệp, làm hủy hoặc gây rối hoạt động của Trang web là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ nỗ lực kiên trì theo đuổi mọi biện pháp pháp lý và công bằng nhằm trừng phạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào đến mức cho phép của pháp luật và bình đẳng.