Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du accepterar villkoren som anges i Avtalet angående din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Programvaran angående din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, framställningar, garantier och/eller förståelser angående Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan särskilt meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna, godkänner du härmed att följa alla de villkor och förutsättningar som anges i Avtalet som är gällande vid den tidpunkten. Du bör därför regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörstjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderblanketter kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tillverkare eller distributörer av tredjepartsleverantörer. Programvaran garanterar inte att beskrivningarna av sådana produkter är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med säljare, distributörer och slutanvändare av produkten. Du förstår och samtycker till att programvaran inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ersättningsanspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware promotionpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med relevant Tävlingsregistreringsformulär och godkänna officiella tävlingsregler som gäller för varje Tävling, kan du delta för att vinna de promotionpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i de Tävlingar som visas på webbplatsen måste du först fullständigt fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa all Tävlingsregistreringsdata där det, enligt TheSoftwares ensamrätt och exklusiva bedömning, fastställs att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och / eller (ii) Tävlingsregistreringsdatan du tillhandahöll är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för Registreringsdata, efter eget gottfinnande.

LICENSGODKÄNNANDE

Som användare av webbplatsen har du tilldelats en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med Avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationsåterhämtningsystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, imitera, klonera, hyra, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen ges i Avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett oskäligt eller orimligt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

EGET RÄTTSKYDD

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, kompileringen, den magnetiska översättningen, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra äganderättsliga (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) rättigheter. Kopiering, distribution, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Att posta information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla tillhörande grafiska element, ikoner och varumärken, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är äganderätten tillhörande sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan den berörda ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, ‘INRAMNING’ OCH ELLER REFERENSERING AV WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware får ingen hyperlänka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesprofil eller upphovsrättsskyddat material), till deras egen webbplats eller webbutrymme av någon anledning. Vidare är ‘inramning’ av Webbplatsen och/eller referensering av Uniform Resource Locator (‘URL’) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan föregående, uttryckligt, skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller avsluta eventuellt sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Härmed erkänner du att du är ansvarig för alla skador kopplade därtill.

REDOGERA, RADERA OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNINGAR

Besökarna laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorprogram, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

SKADESTÅND

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra partners, oskadliga från och mot alla krav, kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar av något slag, som görs av någon tredje part till följd av eller i samband med: (a) din användning av Webbplatsen, Tjänsterna, Innehållet och/eller deltagande i någon Tävling, (b) ditt brott mot Avtalet och/eller (c) ditt intrång i någon annan individs och/eller företags rättigheter. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och företag har rätt att göra gällande och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

TREDJE PARTIERS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra internetwebbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till sådana ägda och drivna av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte och är inte ansvarig eller ansvarig för några villkor och bestämmelser, integritetspolicys, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och / eller material som du skickar in genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av enskilda individer, oavsett om de är TheSoftware-kunder eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör brott mot brotts- och civilrätten. TheSoftware kommer att kraftfullt driva alla tillgängliga rättsmedel mot sådana överträdande individer eller enheter i enlighet med gällande lag och rättvisa.