Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Dohode týkajúcej sa Vašej používania webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi Vami a softvérom v súvislosti s Vaším používaním webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, zástupcovské záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa webovej stránky. Môžeme Dohodu čas od času zmeniť podľa vlastného uváženia, bez vymedzeného upozornenia Vám. Najnovšia Dohoda bude uverejnená na webovej stránke a mali by ste si ju pred používaním webovej stránky prečítať. Svojím ďalším používaním webovej stránky a/alebo služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia obsiahnuté v Dohode platnej v tom čase. Preto by ste si mali pravidelne kontrolovať túto stránku na aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné len pre jednotlivcov, ktorí môžu vstúpiť do právne záväzných zmlúv podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené pre použitie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby predajcu

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú priamo poskytované výrobcami alebo distribútormi tretích strán. Softvér nezastupuje ani nedeklaruje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nie je zodpovedný ani neprevzali za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom alebo konečnými spotrebiteľmi produktu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Softvér nezodpovedá vám ani tretej strane za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmkoľvek z ponúkaných produktov a/alebo služieb na stránke.

SÚŤAŽE

Občas, TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete získať možnosť vyhrať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najprv úplne vyplniť príslušný prihlasovací formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zistí, že: (i) ste porušili akúkoľvek časť dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvádzajúce, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá registrácie údajov podľa svojho uváženia.

PREDNOSTNÁ LICENCIA

Ako používateľ webovej stránky dostávate nevýhradnú, nezlučiteľnú, utiahnutú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. Táto licencia môže byť TheSoftware ukončená kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Ľubov akákoľvek časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo začlenená do akejkoľvek systému obnovy informácií, elektronickej alebo mechanické. Webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť nesmiete používať, kopírovať, napodobňovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, inžinierstvo sústavne, alebo prenášať. TheSoftware si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú v dohode výslovne udeľované. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo postup, ktorý by rušil alebo sa pokúšal rušiť správne fungovanie webovej stránky. Neníte oprávnení podniknúť žiadny krok, ktorý by zavádzal prácami súvisiacimi s TheSoftware alebo by naľkavo zaťažoval jeho infraštruktúru. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

DUCHOVÉ VLASTNÍCTVO

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický prenos, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie záležitosti týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa platných autorských práv, ochranných známok a iných duševných práv (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva). Kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu zo webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatickými prostriedkami alebo akoukoľvek inou formou získavania dát, s cieľom vytvoriť alebo zostaviť priamo alebo nepriamo zbierku, zostavu, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware je zakázané. Neprihlasujete si vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na webovej stránke, obsahu, súťažiach a/alebo službách. Zverejnenie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb spoločnosťou TheSoftware neznamená odpustenie akéhokoľvek práva na tieto informácie a/alebo materiály. Názov a logo TheSoftware a všetok pridružený grafický materiál, ikony a obchodné názvy sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIA NA STRÁNKU, SPOLOČNÝ BRAND, “FRAMING” A/LEBO ODKAZOVANIE NA STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovne udeleného povolenia od TheSoftware nesmie nikto hyperlinkyovať na stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logotypy, ochranné známky, brandy alebo autorský materiál) na svoju stránku alebo webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané použitie ”framingu” alebo odkazovanie na jednotný zdrojový identifikátor (”URL”) stránky v akejkoľvek komerčnej alebo nekomerčnej médií bez predchádzajúceho, výslovného písomného povolenia od TheSoftware. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so stránkou na odstránení alebo zastavení takejto obsahu alebo aktivity. Uznávate, že budete zodpovedať za všetky škody s tým spojené.

UPRAVUJEME, MÁZANIE A ÚPRAVY

Konzervujeme si právo výhradne upravovať a/alebo mazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na Webovej stránke.

DISCLAIMER PRE ZÁVAŽNÉ POŠKODENIE SPÔSOBENÉ NAHRÁVKAMI

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware neručí za to, že takéto sťahovania sú bez škodlivých počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že odškodníte a udržíte TheSoftware, každú z ich rodičovských, dcérskych a pobočkových spoločností, ako aj každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupracovníkov a / alebo iných partnerov nedotknutých akýmkoľvek a všetkými nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných poplatkov právnikov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a / alebo súdmi o akékoľvek tretie strany vyplývajúce z alebo vznikajúce z: (a) vaše použitie webových stránok, služieb, obsahu a / alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vaše porušenie zmluvy a / alebo (c) vaše porušenie práv iných jednotlivcov a / alebo subjektov. Ustanovenia tohto odseku sú na prospech TheSoftware, každej z ich rodičovských, dcérskych a / alebo pobočkových spoločností, ako aj jednotlivých úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo tieto ustanovenia priamo uplatniť a preskúmať voči vám na jeho vlastný účet.

TRETIE STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na a/alebo smerovať na ďalšie internetové stránky a/alebo zdroje, vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované poskytovateľmi tretích strán. Pretože Software nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto vyjadrujete a súhlasíte, že Software nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho Software neodporúča a nie je zodpovedný ani zodpovedný za akékoľvek podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamy, služby, výrobky a/alebo iné materiály na týchto webových stránkach alebo zdrojoch tretích strán, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z toho.

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV/VISITOR INFORMÁCIE

Používanie webovej stránky, ako aj všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje pri registrácii a/alebo materiály, ktoré ste odovzdali cez webovú stránku alebo v súvislosti s ňou, sú podliehajú Zásadám ochrany údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie od vás poskytnuté v súlade s podmienkami Zásad ochrany údajov. Pre zobrazenie Zásad ochrany údajov kliknite prosím tu.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či je alebo nie je zákazníkom spoločnosti TheSoftware, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, je porušením trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude aktívne prenasledovať všetky dostupné opravné prostriedky voči každému porušovateľovi, a to v najväčšej miere povolenej zákonom a v spravodlivosti.