Terminy

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, przedstawienia, rękojemy i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązujących w danym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawomocne umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18 lat). Jeśli nie masz jeszcze osiemnastu (18) lat, nie masz prawa korzystać i/lub uzyskiwać dostępu do strony internetowej i/usług.

OPIS USŁUG

Usługi dla dostawców

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i / lub usługi z Witryny. Produkty i / lub usługi prezentowane na Witrynie mogą zawierać opisy udostępniane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów, którzy są Stronami Trzecimi. Oprogramowanie nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niezdolność do uzyskania produktów i / lub usług z Witryny lub za jakiekolwiek spory związane ze sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na Witrynie produktami i / lub usługami.

KONKURSY

Czasami TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody w ramach konkursów. Poprzez podawanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem zgłoszeniowym do odpowiedniego Konkursu oraz zgodę na Oficjalne Zasady Konkursu, które obowiązują w przypadku każdego Konkursu, można wziąć udział w losowaniu nagród promocyjnych oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach publikowanych na stronie internetowej, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się, że dostarczysz prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane rejestracyjne dla Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić dowolne dane rejestracyjne, jeśli zostanie ustalone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszysz którąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dane rejestracyjne, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w dowolnym momencie, według własnego uznania, zmienić kryteria danych rejestracyjnych.

LICENCJA PRZYPISANIE

Jako użytkownik witryny otrzymujesz nieodłączną, nieprzenośną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z witryny, zawartości i związanych materiałów zgodnie z umową. Przedsiębiorstwo może w każdej chwili i z dowolnego powodu zakończyć tę licencję. Możesz używać witryny i zawartości na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Żaden fragment witryny, zawartości, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączony do jakiejkolwiek elektronicznej lub mechanicznej bazy danych. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odtwarzać, inżynierować wstecznie ani przekazywać witryny, zawartości, konkursów i/lub usług lub jakiejkolwiek ich części. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie wszelkie prawa, których nie udziela jawnie w umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub rutyny w celu zakłócenia lub próby zakłócenia prawidłowej pracy witryny. Nie możesz podejmować działań, które naruszają w sposób niewspółmierny lub nieuzasadniony infrastrukturę przedsiębiorstwa. Twoje prawo do korzystania z witryny, zawartości, konkursów i/lub usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, ale nie ograniczając się do, własności intelektualnej). Kopiowanie, dystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy pobierania danych w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku jest surowo zabronione.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, CO-BRANDING, „FRAMING” I/LUB REFERENCJOWANIE STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Chyba że TheSoftware wyraźnie wyrazi zgodę, nikt nie może utworzyć hiperłącza do Strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie ograniczając się do logotypów, znaków towarowych, brandingowanych materiałów lub materiałów objętych prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub w dowolnym miejscu w sieci z jakiejkolwiek przyczyny. Dodatkowo, „framing” Strony internetowej i/lub referencjonowanie jednolitego lokalizatora zasobów („URL”) Strony internetowej w jakimkolwiek medium komercyjnym lub niemkomercyjnym bez wcześniejszej, wyraźnej i pisemnej zgody TheSoftware jest ścisłe wzbronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z Stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania tego rodzaju treści lub czynności. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody z tym związane.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści widocznych na stronie internetowej.

ODRZUT ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBRANIEM

Odbywający pobieranie informacji ze strony internetowej czynią to na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutego kodu komputerowego, w tym wirusów i robaków.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zrekompensować i zabezpieczyć TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i powiązanych podmiotów oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współtwórców i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, kosztów (w tym przystępnych honorariów adwokackich), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub wyroków wszelakich, zgłoszonych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Serwisu, Usług, Treści i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu mają na celu ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub powiązanych podmiotów, a także każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo bezpośrednio skutecznie powoływać się na te postanowienia przeciwko Tobie w swoim imieniu.

STRONY INTERNETOWE TRETIEJ STRONY

Strona internetowa może zawierać odnośniki lub skierować Cię do innych stron internetowych i/lub zasobów w Internecie, w tym, ale nie ograniczając się do, tych należących i obsługiwanych przez dostawców innej strony. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto TheSoftware nie popiera, nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i / lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny, a także wszelkich innych danych osobowych, które nam przekazujesz, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności, prosimy kliknij tutaj.

Dowolna próba przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, wyrządzenia szkody, zniszczenia, naruszenia, dewastacji i/lub innej ingerencji w działanie Strony internetowej, jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie aktywnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego z pełnym poszanowaniem prawa i uczciwości.