Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de op dat moment geldende Overeenkomst. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware jegens u of een derde partij niet aansprakelijk is voor enige vordering in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd en akkoord te gaan met de officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige Gegevens voor Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om alle Gegevens voor Wedstrijdregistratie af te wijzen als wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de Gegevens voor Wedstrijdregistratie die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan de criteria voor Gegevensregistratie op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De Software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U kunt de Website en de inhoud gebruiken op één computer voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten, of enig gedeelte daarvan, niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De Software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met het juiste functioneren van de Website. U mag geen enkele handeling verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGEN RECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale omzetting, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door middel van de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal) naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden om de Website “in te lijsten” en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht documenten, informatie of andere content die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. DeSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van schadelijke computercodes, waaronder maar niet beperkt tot virussen en wormen.

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen elke vorm van vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf te handhaven en af te dwingen tegen u.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partij aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Bovendien keurt TheSoftware geen enkele algemene voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites of bronnen van derde partijen goed, en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit.

PRIVACY POLICY/INFORMATIE BEZOEKER

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via de website of in verband daarmee, vallen onder ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins interfereren met de werking van de Website, is een schending van strafrechtelijke en burgerlijke wetgeving en TheSoftware zal actief alle mogelijke juridische en billijke maatregelen nemen tegen elk individu of elke entiteit die in overtreding is tot op de volledig toelaatbare wettelijke en billijke grenzen.