Terma

SKOP DAN PELUPUSAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini berkenaan penggunaan laman web ini. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan The Software berkenaan penggunaan laman web ini dan mengatasi segala perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terdahulu atau seiringan berkenaan laman web ini. Kami berhak untuk meminda Perjanjian ini dari masa ke semasa mengikut budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terbaru akan dipaparkan di laman web ini, dan anda perlu mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan laman web ini. Dengan terus menggunakan laman web dan/atau Perkhidmatan ini, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian pada waktu tersebut. Oleh itu, anda perlu mengemaskini dan/atau menukar halaman ini secara berkala.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda boleh mendapatkan atau cuba mendapatkan sesetengah produk dan/atau perkhidmatan daripada Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web ini mungkin mengandungi huraian yang disediakan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar Pihak Ketiga yang menghasilkan item tersebut. Perisian ini tidak mewakili atau menjamin bahawa huraian tentang item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian ini tidak bertanggungjawab atau bertanggungan dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau dalam apa jua pertikaian dengan penjual, pengedar, dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian ini tidak akan dikenakan liabiliti terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga yang lain untuk sebarang tuntutan berhubung dengan mana-mana dari produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah melalui Pertandingan. Dengan memberikan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang terpakai bagi setiap Pertandingan, anda berpeluang untuk memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang disenaraikan di Laman Web, anda perlu mengisi borang pendaftaran yang berkenaan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk memberikan Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak mana-mana Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang didapati, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Maklumat Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, duplikat atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN PEMBERIAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak ekslusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh dicabut dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, tidak perdagangan. Tiada bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan boleh disalin dalam sebarang bentuk atau disertakan ke dalam mana-mana sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewa beli, menjual, mengubahsuai, mendekompilasi, menghuraikan, membongkar balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan dengan jelas dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan fungsi yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil tindakan yang memberi beban yang tidak wajar atau berlebihan terhadap infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini tidak boleh dipindah-milik.

HAKCIPTA PEMILIKAN

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan ini dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada harta intelek). Menyalin, mengedarkan semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini adalah dilarang sama sekali. Pengambilan berterusan bahan daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini melalui kaedah automatik atau apa-apa bentuk lain seperti serabut atau pengekstrakan data untuk tujuan mewujudkan atau mengumpulkan, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak pemilikan terhadap mana-mana kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian apa-apa hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang terdapat di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

MENGGARISKAN PENGEDARAN PENGHYPERPUNG ANTARA LAMAN WEB DENGAN “CO-BRANDING”, “FRAMING” DAN/ATAU RUJUKAN TERHADAP LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Kecuali dibenarkan dengan jelas oleh TheSoftware, sesiapa pun tidak dibenarkan untuk menghyperpaut Laman Web, atau bahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotype, tanda dagangan, bran dan karya terlindung oleh hak cipta), kepada laman web atau tempat web mereka dengan sebarang alasan. Selanjutnya, melakukan “framing” terhadap Laman Web dan/atau merujuk kepada Penanda Pautan Sumber Seragam (“URL”) Laman Web dalam media komersil atau bukan komersil tanpa kebenaran bertulis sebelumnya dari TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghilangkan atau menghentikan, sebagaimana yang berkaitan, kandungan atau aktiviti tersebut. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang dan semua kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENYELENGGARAAN

Kami berhak, atas budi bicara kami sendiri, untuk menyunting dan/atau menghapus sebarang dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di laman web.

PENAFIAN BAGI KEMUDARATAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat daripada Laman Web ini atas risiko sendiri. Perisian tidak memberikan sebarang jaminan bahawa muat turun itu bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENYELAMATAN DIRI

Anda bersetuju untuk menyelamat dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi bersama dan/atau rakan kongsi lain, bebas daripada dan menentang sebarang tuntutan dan semua kos, perbelanjaan (termasuk caj peguam yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan/atau hukuman apa-apa sahaja, dibuat oleh pihak ketiga oleh sebab atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam sebarang Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan perenggan ini adalah untuk kebaikan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau rakan kongsi, dan setiap ahli, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam. Setiap individu dan entiti ini akan mempunyai hak untuk menegaskan dan menegakkan peruntukan ini dengan terus menentang anda bagi pihaknya sendiri.

LOKASI PIHAK KETIGA

Laman Web boleh menyediakan pautan ke laman web Pihak Ketiga dan/atau merujuk anda ke sumber-sumber internet lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web Pihak Ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web Pihak Ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di laman web Pihak Ketiga atau sumber-sumber tersebut, atau atas sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan segala komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda serahkan melalui atau berhubungan dengan Laman Web ini, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web ini, dan apa-apa maklumat yang boleh dikenalpasti mengenai diri anda yang dikemukakan oleh anda, selaras dengan terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengubah suai, menghidupkan ngeri dan/atau mengganggu operasi Laman Web ini adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut apa-apa langkah berkenaan terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya kebenaran undang-undang dan ekuiti.