Όροι

ΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατά τη διακρίσειά μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και πρέπει να εξετάσετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την περαιτέρω χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Συμφωνία, ισχύουν την εκάστοτε στιγμή. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Ολοκληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων παρόχων των εν λόγω αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των εν λόγω αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ εσάς και του πωλητή, διανομέα και των πελατών τελικών χρηστών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση που αφορά οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλα βραβεία μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής στον Διαγωνισμό. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες εγγραφής στον Διαγωνισμό, όπου καταλήγει, κατά αποκλειστική και αποκλειστική κρίση του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε είναι ατελείς, απάτητες, διπλής χρήσης ή αλλιώς απαράδεκτες. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των πληροφοριών εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή, με καθαρή του διακριτική ευχέρεια.

ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταφερσίμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των συναφών υλικών σύμφωνα με την Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να κλωνοποιήσετε, να ενοικιάσετε, να πωλήσετε, να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να ανασυναρμολογήσετε, να αναστρέψετε μηχανικά ή να μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί ρητώς στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία μέτρηση που να επιβάλλει απαιτήσεις αναλογίας ή ασυλλόγιστο καταναλωτή στην υποδομή της Επιχείρησης. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο περιεχόμενος, ο οργανισμός, οι γραφικές απεικονίσεις, ο σχεδιασμός, η συλλογή, η μετατροπή με μαγνητικούς τρόπους, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται βάσει ισχύοντων νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων ιδιοκτησιακών (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικών) δικαιωμάτων. Το αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών είναι αυστηρώς απαγορευμένη. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή άλλου είδους συλλογή, αντιγραφή δεδομένων για να δημιουργηθεί ή συνταχθεί, απευθείας ή έμμεσα, συλλογή, συναρμογή, βάση δεδομένων ή κατάλογος χωρίς γραπτή άδεια από το TheSoftware είναι απαγορευμένη. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβάλλονται στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών από το TheSoftware δεν αποτελεί απαλλαγή από οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware, και όλα τα συνδεδεμένα γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΟΜΟΣΥΝΔΕΤΕΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, Ο ΑΝΑΦΟΡΙΣΜΟΣ Ή/ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

Εκτός εάν αναγνωρίζεται ρητώς από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεση με τον Ιστότοπο, ή με μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή πνευματικού υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία), για οποιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, ο «αναφορισμός» του Ιστότοπου και/ή ο αναφορισμός του Ομοιόμορφου Διακριτικού Ονόματος («URL») του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρώς. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την απομάκρυνση ή την παύση, ανάλογα, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ότι φέρετε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες σχετικά με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ ευχήν μας να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο προβάλλεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει εγγύηση ότι οι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από χαλαρές υπολογιστικές κωδικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και ζωρών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε την TheSoftware, κάθε μητρική, θυγατρική και συνιστώσα της, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συνεργάτη και/ή άλλο συνεργάτη, ανένοχο από οποιαδήποτε αξίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών επιταγών δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστη, αιτήματα και/ή κρίσεις οποιασδήποτε τρίτης πλευράς λόγω ή προκειμένου να προκύψει από: (α) τη χρήση σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιανδήποτε διαγωνιστική εκδήλωση? (β) την παραβίαση εσάς της συμφωνίας? και/ή (γ) την παραβίαση εσάς οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή πράξης. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου είναι προς όφελος της TheSoftware, κάθε μητρικής, θυγατρικής και/ή συνιστώσα της, και κάθε μέλους, αξιωματούχου, διευθυντή, υπάλληλου, πράκτορα, μετόχου, αδειοδόχου, προμηθευτή και/ή δικηγόρου τους. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και ενώσεις έχουν το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απευθείας εις βάρος σας εξ ονόματός τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας αναπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Καθώς ο TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των ιστοσελίδων και/ή πόρων τρίτων αυτών, παραδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο TheSoftware δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων και/ή πόρων αυτών τρίτων. Επιπλέον, ο TheSoftware δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνος ή αποζημιώνεται για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τις ιστοσελίδες ή πόρους τρίτων αυτών, ούτε για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγνωρίσιμη πληροφορία παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει, καταστρέψει, τροποποιήσει, αμαυρώσει και/ή διαταράξει διαφορετικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια κάθε και όλα τα μέτρα αναφορικά με κάθε αυτόχθονο άτομο ή οντότητα στο έπακρο των αναγκαίων πλαισίων που προβλέπονται από το νόμο και την ισότητα.