Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ustanoveními uvedenými v Dohodě týkající se vašeho používání Webové stránky. Dohoda představuje jedinou a výhradní dohodu mezi vámi a Softwarem týkající se vašeho používání Webové stránky a nahrazuje veškeré předcházející nebo současné dohody, zástupné záruky a/nebo porozumění týkající se Webové stránky. Dohodu můžeme z času na čas změnit naším výhradním uvážením, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější Dohoda bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste Dohodu přezkoumat před použitím Webové stránky. Vaše další používání Webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s veškerými podmínkami a ustanoveními obsaženými v Dohodě účinné v daný okamžik. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k používání osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejců

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránek. Produkty a/nebo služby prezentované na stránkách mohou obsahovat popisy poskytované přímo výrobci nebo distributory třetích stran. TheSoftware nepředstavuje ani neposkytuje žádnou záruku, že popisy těchto předmětů jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor se prodávajícím, distributorem a koncovými spotřebiteli výrobků. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nebude náležet odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakékoliv tvrzení související s produkty a/nebo službami nabízenými na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí reklamní ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytováním pravdivých a přesných informací v souvislosti se příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže, které jsou pro každou soutěž platné, můžete vstoupit do soutěží a získat šanci na získání reklamních cen nabízených prostřednictvím každé soutěže. Chcete-li vstoupit do soutěží uvedených na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje o registraci soutěže, pokud se rozhodne, pouze a výlučně na základě svého uvážení, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, zdvojené nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, podle svého výhradního uvážení.

PŘÍMYSLY VISUM

Jako uživatel webu vám je uděleno nevýhradní, nezadatelné, odvolatelné a omezené oprávnění k přístupu a používání webu, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli a z jakéhokoli důvodu tuto licenci ukončit. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro své vlastní osobní, nekomerční použití. Jakákoli část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v žádné formě nebo začleněna do jakéhokoli informačního systému, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímání, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, demontovat, zpětně inženýrovat nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by rušila nebo se pokoušela rušit správné fungování webu. Nesmíte podnikat žádné akce, které by vytvořily nespravedlivé nebo nepřiměřeně velké zatížení na infrastrukturu softwaru. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

PODMÍNKY POŽÍVÁNÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale nejen omezeně na, duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoliv části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systémové vyhledávání materiálů z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb automatizovanými prostředky nebo jakýmkoliv jiným způsobem scrapování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení přímo nebo nepřímo kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného povolení od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na jakýkoli obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služb. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb od společnosti TheSoftware nepředstavuje odstoupení od jakéhokoli práva na takové informace a/nebo materiály. Jméno a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVOU STRÁNKU, RODINNÁ IDENTITA, ‘ZAŘEZÁVÁNÍ’ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVOU STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Pokud TheSoftware výslovně neschválí, nikdo nesmí vytvořit hyperlink na webovou stránku nebo její části (včetně, ale nejen logotypů, ochranných známek, obchodních značek nebo autorských děl) na svou webovou stránku nebo prostor z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno ‘zařezávání’ webové stránky a/nebo odkazování na unifikovaný identifikátor prostředku (URL) webové stránky v jakýmkoli komerčním nebo nekomerčním médium bez předchozího výslovného písemného souhlasu TheSoftware. Výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovou stránkou, aby odstranila nebo ukončila příslušný obsah nebo činnost. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za veškeré s tím související škody.

ÚPRAVA, VYMAZÁNÍ A MODIFIKACE

V našem výhradním uvážení si vyhrazujeme právo upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software nenesl žádnou záruku, že taková stahování jsou bez poškození počítačovými kódy, včetně, ale nejen omezeno na viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a udržovat TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a poboček, a každého z jejich členů, manažerů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluobránců a/nebo jiných partnerů bez újmy, jakýchkoli a všech nároků, výdajů (včetně přiměřených právních poplatků), škod, žalob, nákladů, požadavků a/nebo rozsudků vůbec, které jakákoli třetí strana vznese kvůli nebo vyplynoucí z: (a) vašeho použití webové stránky, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vašeho porušení smlouvy; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiného jednotlivce a/nebo subjektu. Ustanovení této odstavce jsou prospěchem TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo poboček a každého z jejich představitelů, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licencích, dodavatelů a/nebo advokátů. Každý z těchto jednotlivců a subjektů bude mít právo na uplatnění a vynucení těchto ustanovení přímo proti vám ve svůj vlastní prospěch.

TŘETÍ STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Internetová stránka může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkazovat na ně, včetně, ale neomezeně, těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými stránkami třetích stran a/nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost těchto stránek třetích stran a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware nepodporuje a nenese odpovědnost ani za jakékoliv smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamy, služby, výrobky a/nebo další materiály na takových stránkách třetích stran nebo zdrojích, ani za jakékoliv škody a/nebo ztráty, které z nich vyplývají.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ/INFORMACE O NÁVŠTEVNÍKU

Používání webové stránky a všech komentářů, zpětných vazeb, informací, registračních údajů a/nebo materiálů, které vyplníte prostřednictvím webové stránky nebo v souvislosti s ní, podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo na využití všech informací týkajících se vašeho používání webové stránky a jakýchkoli dalších poskytnutých osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů klikněte ZDE.

Jakékoli pokusy jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazník TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat a/nebo jinak zasahovat do činnosti webové stránky, představují porušení trestního a občanského práva. TheSoftware bude s pečlivostí uplatňovat všechna právní a spravedlivá opatření proti každému jednotlivci nebo subjektu, který porušuje tato práva, v souladu s nejvyšším možným rozsahem stanoveným zákonem a věcmi.