Условия

МОМЕНТ И МОДИФИКАЦИЯ НА ДОГОВОРА

Съгласявате се с условията, изложени в Договора, относно вашата употреба на уебсайта. Договорът представлява целия и единствен договор между вас и Софтуерния продукт относно вашата употреба на уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, изявления, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Ние можем да променяме Договора от време на време по наше усмотрение, без специфично уведомление до вас. Най-новият Договор ще бъде публикуван на уебсайта, и трябва да прегледате Договора преди да използвате уебсайта. С продължаването на вашата употреба на уебсайта и/или услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и разпоредби, съдържащи се в Договора и които се прилагат в момента. Затова трябва редовно да преглеждате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на подходящите форми за поръчка, можете да получите или да опитате да получите някои продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива изделия от трети страни. TheSoftware не гарантира, че описанията на такива изделия са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или не е отговорен по какъвто и да е начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и потребителите на крайния потребител на продукта. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас или пред трети лица по отношение на всяко искане във връзка с някой от предлаганите продукти и/или услуги на Уебсайта.

КОНКУРСИ

Временно от време TheSoftware предлага промоционални награди и други отличия чрез конкурси. Като предоставите вярна и точна информация, свързана със съответната форма за регистрация на конкурс, и се съгласите с Официалните правила на конкурса, приложими за всеки отделен конкурс, можете да участвате и имате възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да влезете в конкурсите, представени на уебсайта, трябва първо да попълните пълно основната форма. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, настояща и пълна Регистрационна информация за конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всяка Регистрационна информация за конкурса, когато се установи, в единственото и изключително преценка на TheSoftware, че: (i) нарушавате някоя част от Споразумението; и/или (ii) предоставената от вас Регистрационна информация за конкурса е непълна, измамна, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за Регистрационна информация, по свое преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕГЛЕД

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, оттеглима и ограничена лиценз за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за ваше лично, некомерсиално използване. Никаква част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма или включена в каквато и да е система за информационно извличане, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате,емулирате, клонирате, давате под наем, наемате, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обратно разработвате или прехвърляте на Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или някаква част от тях. TheSoftware запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или да опитате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате действия, които налагат неразумен или относително голям товар върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПАТЕНТНО ПРАВО

Съдържанието, организацията, графиките, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собствени права (включително, но не само, интелектуална собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от ваша страна на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите с помощта на автоматизирани средства или всякакъв друг вид скрапинг или извличане на данни, с цел създаване или компилация, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Не сте упълномощени да притежавате права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или други материали, които са видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Предоставянето на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от страна на TheSoftware не представлява отказ от каквато и да било право върху тази информация или/и материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички съпътстващи графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, които се появяват на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ЗАПРЕЩА СЕ ХИПЕРВРЪЗВАНЕТО С УЕБСАЙТА, КОМБИНИРАНЕТО, „ВГРАЖДАНЕТО“ И/ИЛИ ПОСОЧВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка с Уебсайта или негови части (включително, но без да се ограничава до, логотипи, търговски марки, брандиран материал или авторски права) към своя уебсайт или уеб място по какъвто и да е повод. Освен това, „вграждането“ на Уебсайта или посочването на Униформен Ресурсен Идентификатор („URL“) на Уебсайта в каквато и да е търговска или некомерсиална медия без предварителното, изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Съгласявате се изрично да сътрудничите с Уебсайта за премахването или прекратяването, ако е приложимо, на такова съдържание или дейност. Признавате тук, че ще носите отговорност за всички вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото, в наша изключителна преценка, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ПОСОЧВАНЕ ЗА ВРЕДА, ПРИЧИНЕНА ОТ ИЗТЕГЛЯНИЯТА

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой риск. Software не дава гаранция, че такива изтегляния са без разрушителни компютърни кодове, включително, но не само вируси и червеи.

ОТШУЩЕНИЕ

Вие се съгласявате да освободите и защитите TheSoftware, всяко от техните родители, дъщерни дружества и афилиати и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, партньори със споделена търговска марка и/или други партньори, безвреден от всякакви и всички искове, разноски (включително разумните такси на адвокати), щети, съдебни производства, разноски, изисквания и/или съдебни решения, направени от трето лице поради или възникващи от: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участие във всяко състезание; (б) нарушаване на Договора; и/или (в) нарушаване на правата на друго физическо лице и/или юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всякото от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиати, както и на всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, акционери, лицензиати, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически и юридически лица има правото да гарантира и наложи тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви насочва към други интернет сайтове и/или ресурси, включително, но не само тези, притежание и управление на трети страни. По тъй като TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове от трети страни и/или ресурси, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове от трети страни и/или ресурси. При това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия и разпоредби, поверителностни политики, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или налични чрез такива уебсайтове от трети страни или ресурси, или за каквито и да било вреди и/или загуби, възникнали от тяхна употреба.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно използването ви на Уебсайта и всякаква друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, Натиснете тук.

Всякакъв опит от страна на индивидуал, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да нанесе вреда, унищожи, намеси, вандалства или по друг начин пречи на работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще преследва всички възможни правни средства в това отношение срещу всеки нарушител или организация, възможни по сие время съобразно закона и справедливостта.